Tīkla pieslēgumu interfeisi

 

AS Telekom Baltija publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma parametri

 


AS “Tekom Baltija” publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēgumu interfeisi” ir izstrādāti un publicēti pamatojoties uz Eiropas Padomes un Parlamenta direktīvas 1999/5/EC prasībām par radio iekārtām un telekomunikāciju gala iekārtām un to savstarpējo atbilstības atzīšanu, kā arī ievērojot sekojošus Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus:

 

  • Nr.561 Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtība.
  • Nr.187 Iekārtu elektrodrošības noteikumi.
  • Nr.483 Noteikumi par elektromagnētisko saderību.

 

AS”Telekom Baltija” publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma interfeisi ir paredzēti telekomunikāciju gala iekārtu ražotāju un izplatītāju organizācijām gala iekārtu Atbilstības deklarācijas izstrādei, testēšanas organizācijām testēšanas procesa nodrošināšanai gala iekārtām, kas paredzētas pieslēgšanai “Telekom Baltija” publiskam telekomunikāciju tīklam un telekomunikāciju gala iekārtu atbilstības novērtēšanas (sertificēšanas) institūcijām Latvijas Republikā.


 

Tīkla pieslēguma interfeisu parametri


1. Analogā abonentu līnija
Analogā abonentu līnija ir tehnisko līdzekļu kopums, ar kuru palīdzību tiek savienota telekomunikāciju tīkla komutācijas sistēma ar gala iekārtu un kur gala iekārta pārraida un uztver informāciju analogā veidā.

 

1.1. Fiziskais interfeiss  ligzdas tips un vadu izvietojums ligzdā - saskaņā ar LVS 158:2006 ”Publiskā fiksētā telefonu tīkla pieslēguma punktu tehniskie noteikumi. Analogās abonentlīnijas. Mehāniskās saskarnes un pievienošanas metode.”

 

1.2. Elektriskais interfeiss

 

1.2.1. Līdzstrāvas barošanas un līnijas aizņemšanas parametri – saskaņā ar LVS 159:2006 ”Publiskā fiksētā telefonu tīkla pieslēguma punktu tehniskie noteikumi. Analogās abonentlīnijas. Elektriskās saskarnes un pamatsignāli.” 4. nodaļu.

 

1.2.2. Vadības signāli  saskaņā ar LVS 159:2006, 5. un 7 nodaļām.

 

1.2.3. Numura sastādīšanas metodes un parametri  saskaņā ar LVS 159:2006. nodaļu un LVS 265:2006 “Īpašas prasības galiekārtām, kas tiek pieslēgtas pie publiskā fiksētā komutētā telefonu tīkla analogo abonentlīniju saskarnes”.

 

1.2.4. Pārraides līmeņi – saskaņā ar LVS 265:2000, 7. un 9. nodaļām.

 

1.3. Automātiskās līniju testēšanas parametri  Riz a-b > 3 mOm

 

1.4. Līnijas aizņemšanas detektēšanas laiks (Ring trip) – 150 ms.

 

1.5. Drošības prasības – saskaņā ar EC Direktīvu 73/23/EEC, LVS EN 41003:2002 “Īpašas drošības prasības iekārtām, ko pievieno sakaru tīkliem.”; LVS EN 60950-1:2006 “Informācijas tehnoloģijas iekārtas – Drošums – 1.daļa: Vispārīgās prasības”.

 

1.6. Elektromagnētiskās saderības prasības – saskaņā ar EC direktīvu 89/336/EEC (Latvijas republikā ir spēkā visi EC harmonizētie standarti, kas attiecas uz elektromagnētisko saderību).

 

2. 64 kbit/s ciparu nomātā līnija (D64U)
Ciparu nomātā līnija ar pārraides ātrumu 64 kbit/s un 8 bitu koda pārraidi ir paredzēta informācijas pārraidei starp diviem telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktiem un neietver komutācijas funkcijas, kuras var vadīt lietotājs. Tā nodrošina abos pārraides virzienos tīkla sinhronizāciju un informācijas pārraidi 64 kbit/s bez binārā satura ierobežojumiem.

 

2.1. Fiziskais interfeiss – ligzda RJ 45 atbilstoši CENELEC EN 28877, EN 60603-7;
Vadu izvietojums ligzdā – atbilstoši LVS EN 300 288:2002 V1.2.1 “Piekļuve un galiekārtas (AT) – 64 kbit/s ciparu bezierobežojuma nomātā līnija ar okteta integritāti (D64U) -Tīkla interfeisa apraksts”.

 

2.2. Elektriskais interfeiss – saskaņā ar standartiem: LVS EN 300 288:2002; LVS EN 300 289:2002 V1.2.1 “Piekļuve un galiekārtas (AT) – 64 kbit/s ciparu bezierobežojuma nomātā līnija ar okteta integritāti (D64U) –Savienojuma parametri”.

 

2.3. Drošības prasības – saskaņā ar EC Direktīvu 73/23/EEC, LVS EN 41003:2002 “Īpašas drošības prasības iekārtām, ko pievieno sakaru tīkliem.”; LVS EN 60950-1:2006 “Informācijas tehnoloģijas iekārtas – Drošums – 1.daļa: Vispārīgās prasības”.

 

2.4. Elektromagnētiskās saderības prasības – saskaņā ar EC direktīvu 89/336/EEC ( Latvijas Republikā ir spēkā visi EC harmonizētie standarti, kas attiecas uz elektromagnētisko saderību).

 

3. 2 Mbit/s nestrukturētā (D2048U) ciparu nomātā līnija (CNL)
2Mbit/s nestrukturētā ciparu nomātā līnija ir paredzēta informācijas pārraidei abos virzienos ar ātrumu 2048 kbit/s bez binārā satura ierobežojumiem starp CNL pieslēguma punktiem. Netiek nodrošināta plūsmas sinhronizācija un strukturēšana.

 

3.1. Fiziskais interfeiss
Ligzda RJ 45 atbilstoši CENELEC EN 28877, EN 60603-7;
Pieļaujama arī nesimetriska BNC (75W ) savienotāja izmantošana.

 

3.2. Elektriskais interfeiss – saskaņā ar standartiem:
LVS EN 300 418:2002 V1.2.1 “ Piekļuve un galiekārtas (AT) - 2048 kbit/s ciparu nestrukturēta un strukturēta nomātā līnija (D2048U un D2048S) - Tīkla interfeisa apraksts”.
LVS EN 300 247:2002 V1.2.1 “ Piekļuve un galiekārtas (AT) - 2048 kbit/s ciparu nestrukturēta nomātā līnija (D2048U) - Savienojuma parametri”.

 

3.3. Drošības prasības – saskaņā ar EC Direktīvu 73/23/EEC, LVS EN 41003:2002 “Īpašas drošības prasības iekārtām, ko pievieno sakaru tīkliem.”; LVS EN 60950-1:2006 “Informācijas tehnoloģijas iekārtas – Drošums – 1.daļa: Vispārīgās prasības”.

 

3.4. Elektromagnētiskās saderības prasības – saskaņā ar EC direktīvu 89/336/EEC ( Latvijas Republikā ir spēkā visi EC harmonizētie standarti, kas attiecas uz elektromagnētisko saderību).

 

4. 2Mbit/s strukturētā (D2048S) ciparu nomātā līnija (CNL)
2Mbit/s strukturētā ciparu nomātā līnija ir paredzēta informācijas pārraidei abos virzienos ar ātrumu 1984 kbit/s bez binārā satura ierobežojumiem starp CNL pieslēguma punktiem. 2048 kbit/s plūsmas cikla struktūra ir noteikta standartā LVS EN 300 419:2002 V1.2.1.

 

4.1. Fiziskais interfeiss
Ligzda RJ 45 atbilstoši CENELEC EN 28877, EN 60603-7;
Pieļaujama arī nesimetriska BNC (75W ) savienotāja izmantošana.

 

4.2. Elektriskais interfeiss – saskaņā ar standartiem:
LVS EN 300 418:2002 V1.2.1 “ Piekļuve un galiekārtas (AT) - 2048 kbit/s ciparu nestrukturēta un strukturēta nomātā līnija (D2048U un D2048S) - Tīkla interfeisa apraksts”.
LVS EN 300 419:2002 V1.2.1 “ Piekļuve un galiekārtas (AT) - 2048 kbit/s ciparu strukturēta nomātā līnija (D2048S) – Savienojuma parametri.”

 

4.3. Drošības prasības – saskaņā ar EC Direktīvu 73/23/EEC LVS EN 41003:2002 “Īpašas drošības prasības iekārtām, ko pievieno sakaru tīkliem.”; LVS EN 60950-1:2006 “Informācijas tehnoloģijas iekārtas – Drošums – 1.daļa: Vispārīgās prasības”.

 

4.4. Elektromagnētiskās saderības prasības – saskaņā ar EC direktīvu 89/336/EEC ( Latvijas Republikā ir spēkā visi EC harmonizētie standarti, kas attiecas uz elektromagnētisko saderību).